Ponuda za preduzeća

 

Brzi linkovi

 

Savjeti i izbor iz ponude za preduzeća

 
 
NLB Montenegrobanka
Kastodi poslovanje

je skup administrativnih, informacionih, pravnih i poreskih usluga investitorima prilikom poslovanja sa hartijama od vrijednosti (HoV) na domaćem i inostranom tržištu

Glavne prednosti

 • dostupnost I pouzdanost,
 • pojedinačan I profesionalan pristup,
 • svakodnevna usmena, pismena I elektronska komunikacija sa klijentima,
 • pružanje usluga na inostranima tržištima.
 • potpis ugovora o vođenju kastodi računa,
 • obavljanje kupovine ili prodaje HoV,
 • procesuiranje aktivnosti (korporativne aktivnosti, izplačivanje prihoda i sl.).

Karakteristike

Usluge koje nudimo za vas:

 • otvaranje i vođenje računa HoV kod CDA (Centralne depozitarne agencije) u ime i za račun zakonitih vlasnika (vlasnički račun klijenta);
 • otvaranje i vođenje računa HoV kod CDA, u ime Kastodi banke, a za račun zakonitih vlasnika (zbirni kastodi račun);
 • izvršavanje naloga za prenos prava iz HoV i naloga za upis prava trećih lica na HoV i staranje o prenosu prava iz tih hartija;
 • otvaranje i vođenje zbirnih računa HoV kod inostrane kastodi banke ili depozitara u ime NLB Montenegrobanke a.d. Podgorica, a za račun zakonitih vlasnika - svojih klijenata;
 • otvaranje i vođenje namjenskih računa novčanih sredstava klijenata;
 • naplaćivanje dospjelih dugovanja od izdavalaca po osnovu dospjelih HoV, kamata i dividendi, za račun zakonitih vlasnika takvih HoV i staranje o ostvarivanju drugih prava koja pripadaju zakonitim vlasnicima HoV koji nisu njeni klijenti;
 • obavještavanje akcionara o godišnjim skupštinama akcionarskih društava i zastupanje na tim skupštinama, po ovlašćenju;
 • praćenje svih korporativnih radnji vezanih za HoV o kojima vodi brigu i o čemu obavještava klijenta, kao i o događajima koji utiču na poslovanje emitenta;
 • obavještavanje o zakonskim promjenama koje posredno ili neposredno utiču na prava klijenta ili njegovih sredstava;
 • obavještavanje klijenata o stanju sredstava na njihovim računima kod kastodi banke.

Troškovi

 • troškovi otvaranja računa;
 • troškovi održavanja računa;
 • transakcioni troškovi;
 • prikupljanja dokumentacije za skupštinu akcionara;
 • glasanje na skupštini akcionara;
 • izvršavanja poreskih obaveza za klijenta;
 • specijalni izvještaji po zahtjevu klijenta.

Naručite uslugu

Sva fizička i pravna lica koja žele da raspolažu HoV moraju da imaju otvorene račune HoV i novčane račune, tako da kastodi banka za njih može da obavlja razne vrste usluga.

Uz zahtjev za sticanje statusa klijenta domaće pravno lice potrebno je obezbijediti sljedeću dokumentaciju:

 • Rješenje o registraciji u Centralnom registru privrednog suda ovjerenu od strane notara kopiju izvoda iz registra matične zemlje (ovjereni prevod na crnogorski jezik);
 • Izvod iz poreske evidencije koji sadrži poreski identifikacioni broj (PIB);
 • OP obrazac;
 • Obavještenje organa nadležnog za poslove statistike o razvrstavanju po djelatnostima, ako za njega razvrstavanje vrši organ nadležan za poslove statistike;
 • specimen potpisa ovlašćenih lica za raspolaganje sredstvima na navedenim računima;
 • akt o imenovanju ovlašćenog lica (zastupnik) podnosioca zahtjeva;
 • listu ovlašćenih brokerskih kuća preko kojih namjerava da obavlja kastodi poslove;
 • drugu dokumentaciju koju odredi Kastodi banka.

Uz zahtjev za sticanje statusa klijenta domaće fizičko lice potrebno je podnijeti sljedeću dokumentaciju:

 • fotokopiju lične karte (original na uvid);
 • listu ovlašćenih brokerskih kuća preko kojih namjerava da obavlja kastodi poslove;
 • drugu dokumentaciju koju odredi Kastodi banka.

Uz zahtjev za sticanje statusa klijenta strano pravno lice potrebno je podnijeti sljedeću dokumentaciju: 

 • kopiju izvoda iz registra matične zemlje ovjerenu od strane notara (ovjereni prevod na crnogorski jezik);
 • ukoliko račun otvara zakonski zastupnik potrebno je podnijeti dokument (odluka, ovlašćenje) o imenovanju lica za zastupanje stranog pravnog lica, ovjeren od strane notara, i ovjereni prevod na crnogorski jezik;
 • ukoliko račun otvara lice opunomoćeno od strane zakonskog zastupnika, punomoćje sa ovjerenim prevodom na crnogorski jezik;
 • karton deponovanih potpisa ovjeren na propisanom obrascu;
 • ovjerene kopije pasoša vlasnika, zakonskih zastupnika, kao i ovlašćenih lica;
 • listu ovlašćenih brokerskih kuća preko kojih namjerava da obavlja kastodi poslove;
 • ostalu dokumentaciju koju odredi Kastodi banka. 

Uz zahtjev za sticanje statusa klijenta strano fizičko lice podnosi sljedeću dokumentaciju:

 • pasoš na uvid i ovjerenu kopiju (stranicu sa ličnim podacima i stranicu sa adresom);
 • drugu dokumentaciju koju odredi Banka;
 • listu ovlašćenih brokerskih kuća preko kojih namjerava da obavlja kastodi poslove.

Više informacija

Sektor kastodi poslovanja
Andrijana Ulić, direktor sektora
+ 382 20 402 036
E: andrijana.ulic@nlb.me

Tamara Kovačević, samostalni komercijalista za kastodi poslove
+ 382 20 402 060
E: tamara.kovacevic@nlb.me

Sanja Burić Brković, samostalni komercijalista za kastodi poslove
+ 382 20 402 060
E :sanja.buric@nlb.me

Preuzmite dokumenta
Pravila poslovanja depozitara
170.52kB
Adobe Reader dobavite ovdje