Pravila i uslovi za dodjelu podrške projektima održivosti

 1. O Tenderu

  Projekat Okvir pomoći 2024 (u daljem tekstu: Projekat) je regionalni projekat koji se već četvrtu godinu zaredom realizuje na odabranim tržištima jugoistočne Evrope u kojima posluje NLB Grupa. U okviru konkursa, koji će se održati od 29. januara 2024. godine do 10. marta 2024. godine, prvostepena lokalna komisija će prvo izabrati 10 finalista na svakom tržištu pojedinačno. Drugostepena regionalna komisija će potom od 60 finalista iz Slovenije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Sjeverne Makedonije i Srbije izabrati tri regionalna pobjednika.

 2. Cilj Tendera

  Cilj ovog tendera je da se odabranim projektima pruži finansijska i komunikaciona podrška za implementaciju regionalne vizije održivog razvoja i to:

  • Sponzorski budžet od 100.000 evra za prva 3 regionalna pobjednika:
   • 1. mjesto: nagrada od 50.000 eura
   • 2. mjesto: nagrada od 30.000 eura
   • 3. mjesto: nagrada od 20.000 eura
  • Opciono povoljni NLB krediti za namjene iz domena energetske efikasnosti i drugi oblici finansiranja po NLB uslovima za 10 finalista;
  • Besplatna instalacija E-commerce-a , tehnička podrška za postavljanje E- commerce-a na web sajt i oslobađanje od naknade za prihvat kartica za period od 3 mjeseca za 10 finalista;
  • Instalacija SmartPOS aplikacije i oslobađanje od naknade za prihvat kartica za period od 3 mjeseca za 10 finalista;
  • Novootvoreni NLB Poslovni paket sa besplatnom članarinom za 6 mjeseci, uz otvaranje poslovnog računa kod NLB Banke ne kasnije od dana prijave na ovaj tender;
  • NLB krediti uz 0,1% naknade za obradu kredita;
  • Reklamiranje putem medija NLB-a i kanala medijskih partnera za ovaj projekat.
 3. Uslovi za učešće na Tenderu

  Privredni subjekti koji se mogu prijaviti su:

  • pravna lica i preduzetnici koji samostalno obavljaju poslovnu djelatnost, čije je sjedište ili prebivalište preduzeća u Crnoj Gori;
  • klijenti NLB Banke AD Podgorica ili će postati klijent prije dodjele podrške otvaranjem poslovnog transakcionog računa u NLB Banci AD Podgorica ili zaključivanjem ugovora o poslovnom paketu;

  Finalisti moraju imati:

  1. poslovni transakcioni račun kod NLB Banka ad Podgorica ili neki od Biznis paketa,
  2. NLB Business Card i
  3. aktivan POS terminal (standardni, virtuelni itd),
  4. 24 mjeseca nakon konačnog izbora. Ukoliko ranije raskinu ugovor, dužni su da vrate popuste ostvarene u okviru ovog Projekta za svaku korišćenu uslugu.

   Tri regionalna pobjednika koja dobiju finansijsku i konsultantsku podršku, ako dolaze sa teritorije Crne Gore, dužna su da prenesu u NLB AD Podgorica najmanje 50% svojih godišnjih platnih transakcija.

   Kandidati mogu podnijeti svoje prijave isključivo na obrascu dostupnom na sledećoj internet stranici: www.nlb.me/okvir, do isteka roka (uključujući 10. mart 2024. godine).

   Svaki kandidat može podnijeti samo jednu prijavu.

  5. Prijave dospijevaju do

   Prijave se mogu predati od 29. januara, a rok je do 10. marta 2024. godine. Banka zadržava pravo da poziv zatvori ranije bez izbora kandidata, kao i da produži rok za podnošenje prijava, u kom slučaju će to biti objavljeno na internet stranici Banke. Prijave se podnose na predviđenom obrascu za prijavu, isključivo putem obrasca na web stranici www.nlb.me/okvir. Da bi učestvovala u procesu selekcije, svaka prijava mora da ispunjava sledeće uslove:

   • obrazac mora biti ispravno popunjen sa validnim informacijama i podacima, i
   • mora se dostaviti u navedenom roku.
  6. Kriterijumi za selekciju prijava

   Prijave prvo ocjenjuje lokalna prvostepena komisija. Prijave koje ne budu poslate u roku i na način određen ovim konkursom komisija neće razmatrati. Kriterijumi za izbor privrednih subjekata, koje će komisija koristiti u postupku izbora u prvom stepenu su:

   • Klijent NLB Banke ili će postati klijent NLB Banke prije dodjele podrške otvaranjem poslovnog transakcionog računa u NLB Banci ili zaključivanje ugovora o bilo kom paketu u poslovne svrhe;
   • Podnosilac prijave je pravno lice, trgovac pojedinac ili fizičko lice koje samostalno obavlja djelatnost, za koje nije definisan njihov pravno organizacioni oblik;
   • Registrovano sjedište kompanije ili adresa stalnog boravka pojedinca je u Crnoj Gori;
   • Posluje najmanje 24 mjeseca;
   • Ne bavi se bilo kojom delatnošću za koju se sumnja da krši važeće zakonske, poreske ili druge regulatorne propise i okvire, a čije finansiranje je zabranjeno internim pravilima NLB Banke AD Podgorica;
   • Preduzeće ili projekat sa kojim se privredni subjekt prijavljuje na tender je održiv, ako:
    • Doprinosi ispunjavanju i podržavanju najmanje jednog od 17 ciljeva održivog razvoja (Sustainable Development Goals – SDG), koje su uspostavile Ujedinjene nacije;
    • Se pridržava smjernica Okvira održivog razvoja NLB Grupe, u okviru kojih povećava svoj pozitivan uticaj na društvo i životnu sredinu, a ograničava negativne efekte;
    • Korisnik ima dobro razvijenu održivu ideju, nezavisno da li se proizvod/usluga već nalazi na tržištu ili ne;
    • Ima pozitivan, razumljiv i mjerljiv uticaj na bolji kvalitet života u Crnoj Gori ili u lokalnoj zajednici.
  7. Postupak izbora i obavještavanje kandidata

   Nakon isteka roka za prijavu, iste će biti razmotrene od strane prvostepene komisije. Svi kandidati biće obaviješteni o rezultatima selekcije putem elektronske pošte. Ukoliko bilo koji finalista ne želi da učestvuje u projektu, može odustati najkasnije u roku od 5 radnih dana od prijema e-maila kojim se potvrđuje njihov izbor.
   Banka nije u obavezi da navodi razloge za izbor, a na odluku komisije se ne može uložiti žalba. Prvostepena lokalna komisija izabraće 10 finalista na crnogorskom tržištu. U drugom krugu odmjeriće snage sa finalistima sa svih tržišta Jugoistočne Evrope na kojima posluje NLB Grupa. Tri regionalna pobjednika konkursa Okvir pomoći 2024 biće izabrana od strane drugostepene regionalne komisije. Pobjednici će biti proglašeni u Ljubljani 9. maja 2024. godine, a finalisti i pobjednici biće obaviješteni putem elektronske pošte.

  8. Promotivne i druge obaveze izabranih kandidata

   U okviru svog projekta, svaki od 10 finalista izabranih na crnogorskom tržištu se obavezuje da:

   • podijeli svoju održivu korporativnu priču u promotivne svrhe sa NLB Bankom i medijskim partnerima;
   • stavi se na raspolaganje u promotivne svrhe kod NLB Banke i medijskih partnera;
   • ako je potrebno, NLB Banci i njihovoj marketinškoj agenciji dostaviti logo kompanije, osnovne informacije o svojim proizvodima/uslugama i, po potrebi, fotografije i/ili video materijal.. Ovaj materijal će se koristiti na svim tržištima Jugoistočne Evrope na kojima posluje NLB Grupa.

   Tri regionalna pobjednika se obavezuju da će zaključiti sponzorski ugovor sa NLB dd iz Ljubljane, na osnovu kojeg će morati da dokažu kopijama originalnih dokumenata da je sponzorstvo striktno korišćeno za odabrani projekat. Ukoliko ovaj projekat ne bude isporučen u potpunosti, primalac se obavezuje da vrati primljeni novac.

  9. Završne odredbe

   Ova Pravila mogu biti izmenjena u slučaju promjene propisa, njihovog tumačenja, ako to zahtijevaju tehnički, komercijalni ili javni razlozi, ili iz drugih valjanih razloga. O svim izmjenama i dopunama Pravila organizator će obavijestiti učesnike objavom na web stranici www.nlb.me/okvir. Trenutkom objavljivanja na sajtu smatra se da su svi učesnici o tome obaviješteni.

  10. Dodatne informacije o Tenderu

   Kandidati mogu poslati upite o tenderu najkasnije do datuma njegovog završetka na e-mail adresu okvir.pomoci@nlb.me